Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.noBilde: Gode tider med mye rype i 1974 og fangsten kunne "hesjes", her med Chott og Thyra (foto: Jan Erik Asphaug)Salg av jaktkort:
Jaktkort for småvilt på området Jorli Reberg Utmarkslag og Sameier
Jaktkort for småvilt på området Ilfjellet Grunneierlag
Jaktkort for småvilt på området  Austre Rennebu Grunneierlag
Jaktkort for småvilt på området Ramsfjell Grunneierlag
Jaktkort for småvilt på området Trollheimen Grunneierlag
 
Bilde:
Ullo i stand (foto: Jan Erik Asphaug)

Skuddpremie småpredatorer:
Rødrev  200,-
Villmink 200,-
Mår       200,-
Ravn       20,-
Kråke      20,-

   
Framlabber/føtter fremvises til kontrollør fortløpende etter hvert som de blir felt. Utbetaling av skuddpremie skjer samlet til hver enkelt jeger etter endt sesong.

Følgende er kontrollører:
  - John Arve Nybro (tlf. 918 37 209)
  - Per Ivar Stavne (tlf. 909 51 900)
  - Per Øyvind Belsvik (tlf. 922 42 316)
   


Bilde: Karl Magnus Holberg skøt disse tre revene på åta han hadde ved Granali og får dermed utbetalt kr. 600,- i skuddpremie for disse (foto: Karl Magnus Holberg)Trenger du åte?
Rennebu Utmarksråd kan være behjelpelig med å skaffe åte (påkjørt vilt som ikke er egnet til videre konsum). I utgangspunktet gjelder dette hele og halve dyr, så vi anmodner de som ønsker mindre samarbeider om dette. Vi har en liste over de som ønsker åte og disse vil bli kontaktet når vi får inn dyr. Dere må selv hente dyret til avtalt tid og sted. Kontakt sekretæren i Rennebu Utmarksråd for å skrive deg på ventelisten (førstemann til møllaprinsippet). Regler for bruk av åte til jakt og fangst
Fellesordning for jakt på rødrev, mår, gaupe og jerv
Rennebu Utmarksråd har skrevet avtale med de fleste grunneierlaga i Rennebu, hvor man kan drive jakt og fangst på rødrev, mår, gaupe og jerv uten å måtte løse jaktkort. For å kunne benytte seg av tilbudet må jegeren årlig skrive seg på ei liste hvor jegeren bekrefter å ha gjort seg kjent med ordningen.

Spesielt for jakt på gaupe fra 2020:Jegere som ønsker å delta på organisert gaupejakt i kommunen skal kontakte jaktleder Petter Sandhaugen, tlf. 98095967, senest dagen før dagen jeger ønsker å delta. Jaktleder har anledning til å begrense antall jegere som kan delta. Dette innføres for å ha oversikt på hvem som deltar til enhver tid, og for å unngå uønskede situasjoner som følge av unødvendig stort antall jegere i samme område. Denne ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds jegere.

Rennebu Utmarksråd og grunneierlaga fraskriver seg alt ansvar med tanke på betalt jegeravgift, bestått storviltprøve, registrert som lisensjeger, benytter seg av lovlig jakt/fangstredskaper og andre bestemmelser i henhold til norsk lovverk. Jegeren må selv skaffe nødvendige opplysninger om grensene til grunneierlaga (NB! grunneierlagskart på Utmarksrådets side er ikke juridiske) og hvilke regler, som for eksempel bruk av hund, som til enhver tid gjelder for de ulike grunneierlaga.
Grunneierlag og jaktleder for gaupejakt har til enhver tid mulighet til innsyn over hvem som har skrevet seg på listen. Grunneier trenger ikke å stå på denne listen for å jakte på eget terreng. 

Brudd på bestemmelser i denne avtalen medfører at jegeren blir strøket fra listen.
 
Kontakt sekretæren i Rennebu Utmarksråd for å kunne skrive deg på listen.


Følgende grunneierlag er med på fellesordningen:
   
Jorli Reberg Utmarkslag og Sameier
    Ilfjellet Grunneierlag
    Austre Rennebu Grunneierlag
    Nordre Seierdal Grunneierlag
    Innset Utmarkslag
    Ytre Seierdal Utmarkslag
    Skogbyggen Utmarksområde
    Ramsfjell Grunneierlag
    Leverdalen Utmarkslag
    Nerskogen Grunneierlag
    Trollheimen Grunneierlag
    Statskog SF
    Minillkroken og Heldalen Sameie
    Hoset-Haugen SameieViltfond for viltfremmende tiltak
Rennebu Utmarksråd har opprettet eget viltfond. Her kan grunneierlag, grunneiere og private aktører søke om midler fra viltfondet til viltfremmende tiltak. Finansieringen av viltfondet er kr. 1,-/kg for elg og 5,-/kg for hjort. Det kan også søkes om beiteskadeerstatning og vinterforing av hjortevilt. For å kunne komme i betraktning for beiteskadeerstatning må beiteskadene være såpass betydelig at sluttavvirkning av plantefelt eller pløying og nysåing av eng er nødvendig. Taksering av skadene utføres av landbrukskontoret hos Rennebu kommune. Det gis ikke erstatning for ødelagte rundballer. For å kunne søke om vinterforing av hjortevilt, må dette ha trafikksikkerhetshensyn (unngå påkjørsler langs vei og jernbane). Det gis ikke støtte til vinterforing for å opprettholde høy hjorteviltstamme i området. Styret står fritt til å vurdere hver enkelt søknad.

Båndtvang i Rennebu
Den generelle båndtvangen i Norge er fra 1. april til 20. august. I Rennebu er det i tillegg vedtatt en lokal forskrift om båndtvang.
Ut over den generelle båndtvangen skal hunder holdes forsvarlig innestengt eller inngjerdet ved:
a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars 
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner
d) i områder der sau, storfe og hest beiter i tida fra 21. august - 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu
e) Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet Hundelovens § 9.
I Rennebu kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder.
Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). 

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som brukes til jakt.
Henvendelser angående temaet kan rettes til Rennebu kommune.