Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Rennebu Utmarksråd

Rennebu Utmarksråd er et samarbeidsorgan for kommunens lokale utmarkslag, grunneierlag, sameier, samt representanter fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu Bondelag, beitelaga i Rennebu og Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.

Rennebu Utmarksråd har som formål å:

 • Skape kontakt lagene imellom og være et forum for ideer, spørsmål, problemer og samarbeidsoppgaver av faglig art og økonomisk karakter på utmarkssektoren kan diskuteres og følges opp med gode løsninger.
 • Arbeide med utmarksspørsmål innen gjeldende lovverk.
 • Ta opp saker av forvaltningsmessig og næringsmessig art.
 • Være lagenes felles talerør, bistå overfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår utmarka.
 • Markere utmarksinteressene og ivareta grunneiernes og rettighetshavernes interesser.
 • Være behjelpelig med å organisere eller omorganisere utmarkslag/grunneierlag etter behov.
 • Arbeide for rasjonelt vilt- og fiskestell, og god viltforvaltning, driftsplaner og viltregioner.
 • Arbeide med motivasjon og faglig oppdatering av valgte tillitsmenn og ressurspersoner.


Styret i Rennebu Utmarksråd (2022) består av:
    Kjell Erik Berntsen - Leder, grunneierrepresentant (vara: Per Ivar Stavne)
    Odd Roger Eggan - grunneierrepresentant (vara: Camilla Engen Aas)
    John Arve Nybro - grunneierrepresentant (vara: Anders Voll)
    Ivar Næverdal - grunneierrepresentant (vara: Sveinung Eithun)
    Bjørnar Hugdal  - Rennebu Bondelag
    Alf Erik Lånke - Rennebu Bonde- og Småbrukarlag
    Ivar T. Hoel - Beitelaga i Rennebu
    Tormod Eggan - Rennebu Skogeierlag


Sekretær:


Øyvind Lønnebotn mobil: 992 74 943


 

Vedtekter for Rennebu Utmarksråd

Endret av årsmøtet 23. mai 2012
 
§ 1 Organisasjon (endret 19. april 2006)
Rennebu Utmarksråd er et samarbeidsorgan for kommunens lokale utmarkslag, grunneierlag, sameier, samt representanter fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu Bondelag, beitelaga i Rennebu og Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.
Medlemslagene velger selv en representant til utmarksrådet.
 
§ 2 Formål og arbeidsfelt (endret 23. mai 2012)

 • Skape kontakt lagene imellom og være et forum for ideer, spørsmål, problemer og samarbeidsoppgaver av faglig art og økonomisk karakter på utmarkssektoren kan diskuteres og følges opp med gode løsninger.
 • Arbeide med utmarksspørsmål innen gjeldende lovverk.
 • Ta opp saker av forvaltningsmessig og næringsmessig art.
 • Være lagenes felles talerør, bistå overfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår utmarka.
 • Markere utmarksinteressene og ivareta grunneiernes og rettighetshavernes interesser.
 • Være behjelpelig med å organisere eller omorganisere utmarkslag/grunneierlag etter behov.
 • Arbeide for rasjonelt vilt- og fiskestell, herunder drive Rennebu Storviltvald etter gjeldende vedtekter, samt administrere og drifte felles fiskekort for Rennebu.
 • Arbeide med motivasjon og faglig oppdatering av valgte tillitsmenn og ressurspersoner.
 • Deltakelse i Rennebu Utmarksråd medfører ikke at medlemsorganisasjoner gir fra seg disposisjonsretten over jakt og fiske eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område.

§ 3 Forretningsforhold
Utmarksrådet forpliktes av lederen sammen med ett av de øvrige styremedlemmene.
Utmarksrådet kan gi forretningsføreren handelsfullmakt.
 
§ 4 Administrasjon og styret (endret 23. mai 2012)

 • Styret består av 8 personer med personlig varamedlemmer, derav 1 fra skogeierlaget, 1 fra bondelaget, 1 fra bonde- og småbrukarlaget og 1 fra beitelaga. Hvert faglag velger selv sin representant til styret. 4 styremedlemmer skal være fritt valgte grunneierrepresentanter med god geografisk spredning, én av disse skal velges som styrets leder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 • Styret holder møter så ofte lederen eller to styremedlemmer finner det nødvendig.
 • Styret leder rådets virksomhet i tråd med lagets vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 • Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.
 • Styret kan engasjere sekretær eller ved bistand fra offentlig forvaltning for å administrere den daglige driften

§ 5 Medlemsmøter
Medlemsmøter i Utmarksrådet holdes etter bestemmelse av styret eller når det forlanges minst 1/3 av medlemmene.
  
§ 6 Årsmøtet (endret 23. mai 2012)

 • Årsmøtet er Utmarksrådets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned.
 • Hvert medlem har en stemme.
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende i løpet av januar måned.
 • Innkallingen til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel.
 • Saksliste skal følge innkallingen.
 • Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.
  3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.
  4. Vedta godtgjørelse for styret, valgkomite, revisor etc. for foregående år. Valgkomiteen innstiller forslag til godtgjørelse
  5. Velge to styremedlemmer for to år. Styret konstituerer seg selv.
  6. Velge leder for ett år.
  7. Velge revisor for to år.
  8. Velge valgkomité på tre personer for tre år. Ett medlem går ut hvert år og lengstsittende er leder.
  9. Behandle bestandsplaner for vilt- og fiskeforvaltning
  10. Behandle arbeidsplan og budsjett for kommende driftsår

Alle vedtak skjer med vanlig flertall. Årsmøtet ledes av styreleder eller den årsmøtet bemyndiger.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av Utmarksrådets medlemmer forlanger det. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg valg for like lang tid som han/hun har fungert.
Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.
 
§ 7 Økonomi (endret 23. mai 2012)
Regnskaps – og arbeidsåret følger kalenderåret
Kostnader til drift av Utmarksrådet kan dekkes gjennom andeler fra de enkelte lag som arealavgift, viltfondsmidler, BU-fond, skogavgiftas rentemidler osv.
Tilskudd fra andre organisasjoner kan også være aktuelle.
Alle andre store oppgaver som ønskes løst felles for alle lagene gjennom bevilgninger fra de enkelte lag eller gjennom egne tilskuddssøknader.
Årsmøtet fastsetter medlemskontigent.
 
§ 8. Sekretær (endret 23. mai 2012)
Styret i Utmarksrådet kan engasjere sekretær for å administrere den daglige driften.
Styret er ansvarlig for å utarbeide egen arbeidsinstruks for sekretæren og ajourholde denne.
 
§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.
 
§ 10 Oppløsning
Oppløsning av Utmarksrådet kan besluttes med 2/3 flertall på et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet.