Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Årsmøte Austre Rennebu Grunneierlag SA
 
Ordinært årsmøte i grunneierlaget avholdes onsdag 24. april 2024
Sted: KVO, Terminalveien 7, Berkåk
Tid: kl. 19.00
 
Sakliste iht. lagets vedtekter.
1. Godkjenning av fullmakter, innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Behandle styrets årsmeldinger og reviderte regnskaper for 2023.
4. Vedta hvor stort beløp av det regnskapsmessige overskudd som skal utbetales til 
andelseierne etter innstilling fra styret. Styret ber om fullmakt til å bestemme 
beløpet.
5. Styrets forslag til arbeidsplan og eventuelle administrasjonsutgifter for 2024. 
6. Fastsette priser og regler på jakt og fiske innenfor lagets område.
7. Behandle forslag som er innkommet i rett tid før årsmøte. 
8. Valg:
Valg av styreleder for ett år 
Valg av det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg. 
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.
Valg av valgkomite. 
Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.
Valg av elgveiere.
9. Godtgjørelse til tillitsvalgte.

Enkel servering - vel møtt!

Berkåk 6.4.2024
Styret