Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

ÅRSMØTE I TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA
 
holdes i Fredheim, Grindal tirsdag 16. april 2024 kl. 19.30.
 
 
 
1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 

2. Velge møteleder og referent.
 
3. Velge to medlemmer sammen med møteleder til å underskrive protokollen.
 
4. Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap, herunder budsjettforslag for kommende år.
Fastsette størrelse på beløp av det regnskapsmessige overskudd
         som skal settes inn på konto for leie av areal.
 
         Styret foreslår at det settes av kroner 250.000.-.
 
5. Fastsette godtgjørelser til styret, revisor og andre oppgaver.
 
6. Fastsette priser og regler på jakt og fiske innenfor lagets område. 
 
Styret foreslår uendrede priser på jakt.
 
7.      Behandle innkomne forslag. 
Søknad om støtte til Gaupejakt
 
8.      Velge leder for ett år.  
 
 9.     Velge to styremedlemmer som står på valg for to år.   
 
10.    Velge tre varamedlemmer til styret for ett år.  
 
11.    Velge to revisorer for ett år. 
 
12.    Velge ett medlem til valgnemnd for tre år.
 
13.    Velge to veiere og en vara for ett år. 
 
14.    Velge eventuelle fiskestellutvalg, viltstellutvalg m.m. 
 
 
Servering – Pizza, kake og kaffe.  
 
              
 
Rennebu 02.04.2024 
 
Trollheimen grunneierlag SA
styret