Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Årsmøte for 2023, Innset Utmarkslag og StorInnset fjellsameie
 
Dato: 14. mars 
Tid: 19:00
Sted: Innset Samfunnshus 
 
SAKSLISTE: 
1. Åpning, godkjenning av innkalling /sakliste. 
2. Konstituering, valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll. 
3. Årsberetning for 2023. 
4. Regnskap for 2023. 
5. Vedtekter Innset Utmarkslag. 
Styret foreslår endringer i vedtektene § 4.2 og § 9.2 for Innset Utmarkslag. Endringsforslag står i vedlegg 4.
6. Vedtekter StorInnset Fjellsameie. 
Styret foreslår endring i vedtektene § 6.1 for StorInnset Fjellsameie. Endringsforslag står i vedlegg 4.
7. Bruksreglene. 
8. Innkomne saker: 
Støtte til gaupejaktlaget v/Sian Sandhaugen. Midler skal gå til kamera for å dokumentere gaupe og gaupefamilier. 
Utbetaling av utbytte til sameigeteiger. 
Reinsjakt rundt Damtjønna. 
Tildeling av fellingstillatelser villrein de siste 2 åra (2022 og 2023) 
Søknad om midler fra husflidslaget (beising),
Søknad om midler (skytterlaget.)
 
9. Valg 
Styret har i 2024 bestått av 
Arnt Strand, leder, på valg. 
Kim Maurits Botnan, nestleder. Vara: Roar Holthe-Berg
Sveinung Eithun. Vara: Kjell Magne Belsvik 
Arnstein Krokhaug, på valg. Vara: Jan Erik Holden, på valg.
Arnhild Gorsetbakk, sekretær og kasserer, på valg. Vara: Morten Buseth, på valg.
 
Valgnemda har bestått av
Carl Otto Christensen, på valg
Arne Stig Nygård
Kjell Innset
 
Valnemda legg fram sitt forslag i møtet.

Styret
Vi minner om at ved eierskifte må Utmarkslaget få melding om ny hjemmelshaver,               e-postadresse informasjon skal sendast til, og kontonummer for utbetaling av utbytte.

VEDLEGG: